2016. a Toiduliidu tegevuskava

 

1. Tarbija ja avalikkuse usalduse tõstmine kodumaise toidutööstuse vastu

 • Tootekonkursi “Eesti Parim Toiduaine 2016” läbiviimine, k.a. Parim Toiduaine Piirkonna Väikeettevõttelt 2016 läbiviimine/ 22. korda
 • Toiduainetööstuse Aastakonverentsi 2016 korraldamine/10. korda -22.aprill
 • Soeta eestimaist, toeta eestimaist” kampaania jätkamine (kamp. veebruaris ja augustis, okt - nov)
 • EPT ühiskampaania juunis
 • Tasakaalustatud toitumise konverents – juuni 2016
 • Eesti toidu kuu – sept 2016
 • Tööstuste avatud uste nädal – okt 2016
 • Kohtumiste korraldamine toidusektorile oluliste isikutega või organisatsioonidega
 • Ekspordile kaasaaitavate ürituste korraldamine: messid, B2B (Soome, Jaapan jt)
 • TL seisukohtade avaldamine meedias, PR-tegevus (päevateemad, eestimaiste toodete esiletoomine  jms.)
 • Töö noortega kutse valikul: õpilastele tööstuste tutvustamine, koostöö kutsekoolidega, ülikoolidega

2. Töö seadusandlusega ja koostöö avaliku sektoriga

 • MEM – võimalikud erinevad seaduse muudatused (Toiduseadus, akrüülamiid, transrasvhapete piirmäära määrus jms), Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020, Eesti toidu arenguprogramm; Tööstuste Avatud Uste nädala korraldamine;
 • VTA – Toiduseadusega, Märgistamise määrusega seonduv, järelvalve temaatika
 • RaM – võimalik Pakendimaks, 0-bürokraatia ettepanekute menetlemises kaasalöömine (k.a. erisoodustusmaksu regulatsiooni ülevaatamine jms.)
 • VäM – ekspordi temaatika ja koostöö saatkondadega (2016 – Soome, Jaapan)
 • MKM – MiE 3.0 juhtkomitee liige, EAS (Struktuurfondide toetusmeetmed ja nende muutmised); 0-bürokraatia; Tööstuspoliitika Roheline Raamat
 • TKA – partnerlus turu korrastamisel, vahelüli töötleja-kaubanduse ja kontrollorgani vahel, Kauplemise Head Tavad
 • JuM – partnerlus läbi Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate Keskliidu
 • HTM – kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega seonduv, kutsekoolide erialade akrediteerimise nõukogu liige; OSKA programm
 • KKM – Keskkonnaalase seadusandluse muudatused (Ringmajanduse pakett, ÜVVKS eelnõu, Ressursitõhususe meede)
 • SoM – Rahvatervise töörühmas osalemine, Toitumissoovituste töörühmas osalemine partnerina; Toitumise Rohelise Raamatu töörühmas osalemine; Alkoholi- ja Reklaamiseaduse muutmine eelnõu
 • võimalikud teised TL puudutavad seadused ja initsiatiivid

3. Uute liikmete värbamine

Seada sihteesmärgiks 2016.a lõpuks suurendada liikmete arvu 5 liikme võrra

liidu liikmete initsiatiiv ja abi värbamisel ülioluline

4. Koostöö kolmanda sektoriga

 • EAS– kontaktüritused ekspordi edendamiseks,toetusmeetmed  
 • EVS– TK 1 töörühma juhtimine ja koordineerimine
 • EPKK– välismessid, koolitused, seadusandlus, Heade kauplemistavade väljatöötamise töörühm
 • ETKL– (töö)seadusandlust puudutavad teemad ja ettepanekud, kutseõpe, haridusteemad
 • TAI– erinevates töörühmades osalemine partnerina, koostööprojekt(id)
 • ETKK–  seadusandlus, koolitused, kontaktpäevad, Heade kauplemistavade väljatöötamise töörühm
 • Olustvere TMK– nõukogu töös osalemine, kutseharidus
 • Kaupmeeste Liit– ühised infopäevad, Koostöö konverents,Heade kauplemistavade töörühm; TL ja KML logistika töörühm
 • Kutsekoda– kutsestandardid, nõukogu töös osalemine, OSKA programm, Tootmisjuhi KS ja õppekava Tallinna Tehnika Kõrgkoolis
 • Koostöö teiste erialaliitudega (Eesti Peakokkade Ühendus– koostöö: Kokkade valik EPT tootekonkursi raames ja blogijatega ettevõtete külastamine; Eesti Perearstide Liit – koostöö; Eesti Veeettevõtete Liit – koostöö ÜVVKS ettevalmistamisel); Info-Tehnoloogialiit – ühisseminar; teised erialaliidud
 • TTÜ, EMÜ, TAI, TL – MAK – Pikaajalise programmi ”Toiduohutus” ühishankel osalemine

5. PRIA turuarendustoetuste raames jm. erinevate projektide läbiviimine

 • Turu-uuringud  
 • Toidumessid (osalemine välis- (Gastro Helsingi, GastroNord Stockholm, World of Private Label Amsterdam) ja Eesti messidel (Grillfest ja Food Fest))
 • Koolitused (ajajuhtimine, kvaliteedijuhi koolitus, laborikoolitus, puhastuspäev 2016, toiduhügieeni 24H koolitused, toiduainetööstuse tootearenduspäevad)
 • Erinevate tootekategooriate teavituskampaaniad (toiduainetööstuse mainekampaaniaga “Meie toit on südamega tehtud” jätkamine, piima ja piimatoodete teavituskampaania jätkamine, täisteratoodete teavituskampaaniaga jätkamine)

Taotlusi saab TL esitada 256 000 EUR eest, sellest 20-25% omafinantseering

6. Muud:

EL Promotsioonimeede
Toetuse taotlemine turundustegevusteks piimatööstustele Soome ja Läti turule

MAK – Teadmussiirde toetusmeede
Erinevad koolitused,konverentsid, infopäevad (Veeseminar: Vesi – väärtuslik ressurss 14.04.16)

7. Liidu esindamine ja huvide kaitsmine rahvusvahelistesorganisatsioonides

Suhtlemine teiste riikide vastavate liitudega (FoodDrinkEurope, Põhjamaade ja Baltikumi toiduliitude töögrupis osalemine)

8. Kutseõpe

 • Olustvere TMK nõukogu töös osalemine
 • Koostöö kutseõppeasutustega ettevõtete tutvustamisel  
 • Kutsekoda – erialaste kutsestandardite koostamine ja nõukogu töö juhtimine; OSKA programmis kaasalöömine
 • Töö noortega kutse valikul: õpilastele tööstuste tutvustamine; koostöö kutsekoolidega, ülikoolidega