Prindi

Infopäev „Ohtlike kemikaalide käitlemine – vastavus REACH määrusele ja väljakutsed ettevõtetele“

31.05.2018 Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn

Ettekanded:

REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, kandidaatained, autoriseerimisloetelu

Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid

Mida panna tähele desinfitseerimisvahendite kasutamise puhul – nõuded biotsiidide toimeainetele

Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta

Nõuded kemikaali ohutuskaardile - ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale