Uus redaktsioon kinnitatud
7.04.2016 üldkoosolekul

 

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIDU
PÕHIKIRI


I ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Toiduainetööstuse Liit (edaspidi Toiduliit) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab toiduainete tootmise ja töötlemisega tegelevaid eri tegevus­alade liite, ettevõtjaid ning teisi selle tootmisharuga seotud juriidilisi isikuid.

1.2. Toiduliidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.


II EESMÄRK

2.1. Toiduliidu eesmärgiks on koos teiste ettevõtlusorganisatsioonidega soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine Eesti toiduainetööstuse arenguks, liikmeskonna huvide esindamine ja kaits­mine.

2.2. Eesmärgi saavutamiseks Toiduliit:

2.2.1. esindab ja kaitseb oma liikmete huvisid;
2.2.2. osaleb õigusloome protsessis;
2.2.3. tegeleb toiduainetööstust ja ettevõtlust käsitleva info kogumise ja vahendamisega;
2.2.4. teeb koostööd Euroopa ja maailma tasemel tegutsevate valdkondlike organisatsioonidega, kelle tegevuse eesmärgid on Toiduliidule sarnased;

2.2.5. loob ja arendab sidemeid teiste riikide vastavate organisatsioonidega;
2.2.6. korraldab nõupidamisi, infopäevi, seminare, konverentse, messe, näitusi ja teabeüritusi, täiskasvanute täiendkoolitusi;

2.2.7. korraldab toidu standardiseerimisalast tegevust ja osaleb rahvusvahelises koostöös vastavate organisatsioonidega;
2.2.8. kaitseb oma liikmete, kui tööandjate ja toidutööstuse ettevõtete huvisid kokkulepete sõlmimisel valitsuse ja töövõtjate organisatsioonidega;
2.2.9. teeb koostööd teiste ettevõtlusorganisatsioonidega.


III TOIDULIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Toiduliidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras toiduainete tootmise jatöötlemisega tegelevad eri tegevusalade liidud, ettevõtjad, kes omavad tootmisbaasi Eestis või pikaajalist Toiduliidu liikmelisust, ning teised selle tootmisharuga seotud õppe- ja teadusasutused (edaspidi isikud), kes tunnistavad ja järgivad Toiduliidu põhikirja ja maksavad liikmemaksu.

3.2. Toiduliidu liikmel on õigus:

3.2.1. osaleda Toiduliidu üldkoosolekul otsustava hääleõigusega, valida ja olla valitud Toiduliidu juhtorganitesse;
3.2.2. esitada Toiduliidu üldkoosolekule, volikogule, juhtkogule ja juhatusele arutamiseks ettepanekuid Toiduliidu tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatud küsimused esitatakse juhatuse kaudu;
3.2.3. saada juhatuselt teavet Toiduliidu tegevuse kohta;
3.2.4. vähemalt 1/10 Toiduliidu liikmete poolt juhatusele esitatud taotluse alusel nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, kusjuures taotlus tuleb esitada kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse;
3.2.5. kasutada Toiduliidu teabelisi ja organisatsioonilisi teenuseid ning osa võtta Toiduliidu üritustest;
3.2.6. taotleda mõjuvatel põhjustel liikmelisuse peatamist üheks aastaks. Liikmelisuse peatamisel peatuvad ka liikme õigused ja kohustused. Liikmelisuse peatamise otsustab juhtkogu;
3.2.7. astuda juhtkogule esitatud avalduse alusel Toiduliidust välja.

3.3. Toiduliidu liige on kohustatud:

3.3.1. tunnistama ja järgima käesolevat põhikirja;
3.3.2. täitma üldkoosoleku, volikogu, juhtkogu, juhatuse poolt nende pädevuse piirides tehtud otsuseid ja kinnitatud reglemente;
3.3.3. tasuma iga aasta esimese poolaasta jooksul aasta liikmemaksu, juhul kui volikogu pole otsustanud teisiti;
3.3.4. mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
3.3.5. andma enda kohta tõest informatsiooni;
3.3.6. juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral informeerima sellest juhatust.

3.4. Eelpoolnimetatud kohustuste mittetäitmisel võib juhatus kooskõlastatult juhtkoguga oma sellekohase otsusega Toiduliidu liikme käesoleva põhikirjaga ette nähtud õigusi piirata või teha volikogule ettepanek liige Toiduliidu liikmeskonnast välja arvata.


IV LIIKMEKS ASTUMINE JA LIIKMELISUSE LÕPPEMINE

4.1. Toiduliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhtkogu liikmeks astuda sooviva isiku vastava kirjaliku avalduse alusel.

4.2. Toiduliidu liikme õigused ja kohustused omandab isik pärast juhtkogu sellekohase otsuse tegemist ning sisseastumismaksu tasumist.

4.3. Liikmelisus lõpeb:
4.3.1. liikme omal soovil väljaastumisega;
4.3.2. juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral;
4.3.3. liikme väljaarvamisel volikogu otsusega;

4.4. Liikmelisuse lõppemisel liikme poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata.

4.5. Toiduliidu liige esitab Toiduliidust välja astumiseks juhtkogule vastavasisulise avalduse. Sõltumata avalduse esitamise ajast loetakse liige välja astunuks avalduse esitamise aastale järgneva aasta algusest. Vastavasisulise otsuse teeb juhtkogu iga aasta lõpul.

4.6. Toiduliidu juriidilisest isikust liikme lõppemise, ühinemise või jaotumise korral esitab ta juhtkogule sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest. Juhtkogu otsusega loetakse liikmelisus lõppenuks.


V JUHTIMINE

5.1. Üldkoosolek

5.1.1. Toiduliidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kelle ainupädevusse kuulub:
5.1.1.1. põhikirja ja eesmärgi muutmine;
5.1.1.2. volikogu liikmete valimine s.h. volikogu liikmete hulgast volikogu esimehe ja ase-esimeeste ning täiendavate juhtkogu liikmete valimine ja tagasikutsumine käesolevas põhikirjas ettenähtud tingimustel ja korras. Toiduliidu majandusaasta aruande kinnitamine;
5.1.1.3. ühinemise, jaotumise ja lõpetamise otsustamine.

5.1.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte harvemini kui üks kord aastas. Juhatus saadab Toiduliidu liikmetele vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist välja eelteated üldkoosoleku toimumise aja ja koha kohta. Vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise kuupäeva saadab juhatus liikmetele teated, milles on näidatud: üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

5.1.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole liikmetest.

5.1.4. Üldkoosolekut juhatab volikogu esimees või üldkoosoleku poolt valitud juhataja.

5.1.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest liikmetest.

 

5.2. Volinike koosolek (volikogu)

5.2.1. Volinike koosolek, mida käesolevas põhikirjas nimetatakse volikoguks, on käesolevas põhikirjas sätestatud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid täitev 7 kuni 30 liikmeline organ.
5.2.2. Volikogu liikmed valitakse Toiduliidu liikmete poolt ja nende esindajate hulgast kolmeks aastaks. Volikogu liikmeks võib kandideerida üksnes Toiduliidu liikme juhtorgani liige või Toiduliidu liikme juhtorgani poolt volitatud Toiduliidu liikme töötaja, kes on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.
5.2.3. Volikogu esimehe kandidaate võivad üles seada kõik Toiduliidu liikmed.
5.2.4. Ülesseatud volikogu esimehe kandidaatidest esitatakse üldkoosolekule valimiseks kandidaadid, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku ja kelle esitamist kandidaadiks toetavad vähemalt pooled Toiduliidu liikmed. Nimetatud toetusavaldused kandidaatide esitamiseks tuleb saata Toiduliidu juhatusele hiljemalt 15 päeva jooksul alates käesoleva põhikirja punktis 5.1.2. nimetatud üldkoosoleku eelteate väljastamisest.

5.2.5. Volikogu valimine toimub alljärgnevalt:

5.2.5.1. volinike täpne arv otsustatakse üldkoosolekul, juhtkogu ettepaneku alusel, osalevate liikmete poolthäälte enamusega;
5.2.5.2. esitatud kandidaatide hulgast valitakse üldkoosolekul osalevate liikmete poolthäälte enamusega volikogu liikmed vastavalt määratud arvule;
5.2.5.3. üldkoosolekul osalevate liikmete poolthäälte enamusega valitakse punktis 5.2.4. nimetatud kandidaatide hulgast volikogu esimees. Valimise ebaõnnestumise korral toimub järgmine valimine, kui üldkoosolekule on esitatud uus volikogu esimehe kandidaat vastavalt punktidele 5.2.3. ja 5.2.4.;
5.2.5.4. volikogu esimees esitab üldkoosolekule valimiseks neli volikogu aseesimehe kandidaati. Aseesimehe kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek;
5.2.5.5. üldkoosolekul osalevate liikmete poolthäälte enamusega valitakse volikogu aseesimehed. Valimise ebaõnnestumise korral esitab volikogu esimees uued aseesimeeste kandidaadid.

5.2.6. Volikogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt, kui ta arvatakse välja Toiduliidu liikme juhtorganist või lõpeb tema tööleping Toiduliidu liikmega, mille esindajana ta volikogusse valiti või kui vastav Toiduliidu liige on Toiduliidust välja astunud või välja arvatud. Volikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel võivad Toiduliidu liikmed üldkoosolekul valida uue volikogu liikme punktis 5.2.2. nimetatud isikute hulgast kuni volikogu volituste kestuseni. Volikogu esimehe või ase-esimehe või muu juhtkogu liikme võib üldkoosoleku otsusega sõltumata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda ning volikogu liikme volitused nii volikogus kui juhtkogus lõpevad sellisel juhul ennetähtaegselt tema tagasikutsumisel.


5.2.7. Volikogu:

5.2.7.1. määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed juhtkogu ettepanekul;
5.2.7.2. määrab liikmemaksu reglemendi hiljemalt 6 kuud enne majandusaasta algust.
5.2.7.3. kinnitab Toiduliidu eelarve ja tööplaani;
5.2.7.4. otsustab Toiduliidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise.

5.2.8. Volikogu juhib ja esindab Toiduliitu volikogu pädevuses olevates küsimustes selle liikmete poolt valitud volikogu esimees või aseesimehed.

5.2.9. Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Volikogu koosoleku kutsub vähemalt 30 päevase etteteatamistähtajaga kokku juhatus.
Volikogu kokkukutsumise teates tuleb märkida volikogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning volikogu koosoleku päevakord.

5.2.10. Juhtkogul on õigus kutsuda kokku erakorraline volikogu koosolek.

5.2.11. Volikogu on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole liikmetest.

5.2.12. Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osalevad kõik volikogu liikmed või vähemalt 9/10 koosolekul osalevate volikogu liikmete nõusolekul, kui koosolekul osaleb üle poole volikogu liikmetest. Volikogu otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks volikogu esimehe hääl.

5.2.13. Mõjuval põhjusel võib volikogu otsuse vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata kirjaliku (elektroonilise) hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 volikogu liikmetest. Otsuse kirjaliku hääletamise kohta teeb volikogu esimees juhtkogu ettepanekul.

5.2.14. Volikogu liige, kes mõjuvatel põhjustel ei saa volikogu koosolekul osaleda, võib volitada teist volikogu liiget ennast esindama. Volitus peab olema vormistatud kirjalikult.

5.3. Juhtkogu

5.3.1. Juhtkogu on viie- kuni seitsmeliikmeline organ, mis koosneb ex officio volikogu esimehest ja neljast ase-esimehest, millele täiendavalt üldkoosolek võib volikogu liikmete hulgast valida veel kaks juhtkogu liiget. Juhtkogu tööd juhib volikogu esimees.

5.3.2. Juhtkogu:

5.3.2.1. planeerib Toiduliidu tegevust ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle;
5.3.2.2. võib teha volikogule ettepaneku juhatuse liikme määramiseks ja tagasikutsumiseks;
5.3.2.3. otsustab Toiduliidu osalemise teistes ühingutes ja liitudes.
5.3.2.4. otsustab liikmete vastuvõtmise ja liikmelisuse peatamise
5.3.2.5. kooskõlastab juhatuse ettepanekul volikogu päevakorra;
5.3.2.6. esitab volikogule kinnitamiseks liikmemaksu reglemendi.

5.3.3. Juhtkogu on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole liikmetest.

5.3.4. Juhtkogu otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks volikogu esimehe hääl. Juhtkogu vastutab oma tegevuse eest juhatuse liikme vastutust reguleerivate sätete alusel

5.4. Juhatus

5.4.1. Juhatus on juhtkogu ettepanekul volikogu poolt määratud üheliikmeline organ, kes lähtuvalt üldkoosoleku, volikogu ja juhtkogu poolt antud suunistest ning kinnitatud tegevuskavast juhib ja esindab Toiduliitu.

5.4.2. Juhatuse volituste tähtaeg on kolm aastat.


VI JÄRELVALVE

6.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Toiduliidu teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

6.2. Revidendid või audiitor koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

6.3. Üldkoosolekul on volikogu ettepanekul õigus määrata kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon sisekontrolli teostamiseks.

VII MUUD KÜSIMUSED

7.1. Toiduliidu tegevuse lõpetamisel ei kuulu tema vara jaotamisele liikmete vahel. Üldkoosoleku otsusega antakse see üle õigusjärglasele või selle puudumisel annetatakse heategevuseks.

7.2. Toiduliidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.


VIII KONFIDENTSIAALSUS

8.1. Toiduliidu liikmel on õigus klassifitseerida Toiduliidule avaldatavad andmed seisukohad ja muu info konfidentsiaalseks seda otseselt väljendades.

8.2. Toiduliidu juhatuse poolt esitatavad olulised seisukohad kuuluvad kooskõlastamisele juhtkoguga.

8.3. Konfidentsiaalsuse ja andmete õigsuse ning seisukohtade kooskõlastatuse eest vastutab Toiduliidu juhatus.

 


__________________________
Sirje Potisepp
juhataja
Eesti Toiduainetööstuse Liit