2017. a Toiduliidu tegevusaruanne

 

1. Tarbija ja avalikkuse usalduse tõstmine kodumaise toidutööstuse vastu

 • Viidi läbi Tootekonkursi “Eesti Parim Toiduaine 2017” k.a. Parim Toiduaine Piirkonna Väikeettevõttelt 2017 läbiviimine/ 23. korda ja 10.korda
 • Korraldati Toiduainetööstuse Aastakonverentsi 2017 /11. korda
 • Jätkati “Soeta eestimaist, toeta eestimaist” kampaaniaga (kamp. veebruaris ja augustis, okt - nov)
 • EPT ühiskampaania juunis
 • Korraldati Tasakaalustatud toitumise konverents – juuni 2017
 • Osaleti Eesti toidu kuu tegevustes – sept 2017
 • Korraldati koos MEM-ga Tööstuste avatud uste nädal – okt 2017
 • Jätkati Südamega Tegija valimisega – Elvi Õismaa Kalev AS
 • Korraldati 4.Koostöö konverents koos Kaupmeeste Liiduga – okt 2017
 • Korraldati PIP hanke raames 1. Toiduohutuse konverents – nov 2017
 • Ekspordile kaasaaitavate ürituste korraldamine: messid, B2B (Soome,Saksamaa jt)
 • TL seisukohtade avaldamine meedias, PR-tegevus (päevateemad, eestimaiste toodete esiletoomine  jms.)
 • Kohtuti toidusektorile oluliste isikutega ja/või organisatsioonidega
 • Loodi töögrupi poolt Lastele turundamise eneseregulatsioon, kuid TAI vormib
 • Töö noortega kutse valikul: õpilastele tööstuste tutvustamine, koostöö kutsekoolidega, ülikoolidega

 

2. Töö seadusandlusega ja koostöö avaliku sektoriga

 • MEM – võimalikud erinevad seaduse muudatused (Toiduseadus, akrüülamiid, transrasvhapete piirmäära määrus jms), Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020, Eesti toidu arenguprogramm; Tööstuste Avatud Uste nädala korraldamine;
 • VTA – Toiduseadusega, Märgistamise määrusega seonduv, järelvalve temaatika
 • RaM – võimalik Pakendimaks, 0-bürokraatia ettepanekute menetlemises kaasalöömine (k.a. erisoodustusmaksu regulatsiooni ülevaatamine jms.)
 • VäM – ekspordi temaatika ja koostöö saatkondadega (2017 – Soome; Saksamaa)
 • MKM – MiE 4.0 juhtkomitee liige, EAS (Struktuurfondide toetusmeetmed ja nende muutmised); 0-bürokraatia; Tööstuspoliitika Rohelise Raamatu töögrupi liige
 • TKA – partnerlus turu korrastamisel, vahelüli töötleja-kaubanduse ja kontrollorgani vahel
 • JuM – partnerlus läbi Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate Keskliidu
 • HTM – kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega seonduv, kutsekoolide erialade akrediteerimise nõukogu liige; OSKA pilootprojekt
 • KKM – Keskkonnaalase seadusandluse muudatused (Ringmajanduse pakett, ÜVVKS eelnõu, Ressursitõhususe meede)
 • SoM – Rahvatervise töörühmas osalemine, erinevates töörühmades osalemine
 • kõikvõimalikud teised ka  TL liikmeid puudutavad seadused ja initsiatiivid
 • Riigikantselei – Eesti Konkurentsikava 2020 uuendamise töörühma liige

 

3. Uute liikmete värbamine

 • Seada sihteesmärgiks 2017.a lõpuks suurendada liikmete arvu 5 liikme võrra
 • Lisandus 4 uut liiget – Dava Foods, Masekonord, Moe ja Puljong

 

4. Koostöö kolmanda sektoriga

 • EAS – tegevused ekspordi edendamiseks,toetusmeetmed  
 • EVS – TK 1 töörühma juhtimine ja koordineerimine
 • EPKK – välismessid, koolitused, seadusandlus, Heade kauplemistavade väljatöötamise töörühm
 • ETKL – (töö)seadusandlust puudutavad teemad ja ettepanekud, kutseõpe, haridusteemad
 • TAI – erinevates töörühmades osalemine partnerina, koostööprojekt(id)
 • EKTK –  seadusandlus, koolitused, kontaktpäevad, Heade kauplemistavade väljatöötamise töörühm
 • Olustvere TMK – nõukogu töös osalemine, kutsehariduse temaatika
 • Kaupmeeste Liit – ühised infopäevad, Koostöö konverents,Heade kauplemistavade töörühm; TL ja KML logistika töörühm
 • Kutsekoda – kutsestandardid, nõukogu töös osalemine, OSKA pilootprojekt
 • Koostöö teiste erialaliitudega (Eesti Peakokkade Ühendus – koostöö EPT tootekonkursi raames; Eesti Perearstide Liit – koostöö; Eesti Veeettevõtete Liit – koostöö ÜVVKS ettevalmistamisel); Info -Tehnoloogialiit – ühisseminar; teised erialaliidud
 • TL, EMÜ, EPKK, Tartu TAK – MAK – Pikaajalise programmi ”Toiduohutus” ühishankel osalemine

 

5. PRIA turuarendustoetuste raames jm. erinevate projektide läbiviimine

 • Telliti turu-uuringuid (4 – Jaeseire, Jaekaubanduse jaeseire, Tarbija käitumise uuring, Reklaamitaju)  
 • Toidumessid (osalemine välismessidel (Biofach, World of Private Label Amsterdam) ja Eesti messidel (Sööma festival ja Tallinna Toidumess))
 • Erinevate tootekategooriate teavituskampaaniad (toiduainetööstuse mainekampaaniaga “Meie toit on südamega tehtud” jätkamine, piima ja piimatoodete teavituskampaania jätkamine, täisteratoodete teavituskampaaniaga jätkamine,Sealiha teavituskampaania, Toidupäeva ja  Jäätisepäeva läbiviimine ja Tumeda sokolaadi teavituskampaaniaga jätkamine)

 

Taotlusi sai TL esitada 256 000 EUR eest, lisandub 20-25% omafin, rahuldati ca 50% ulatuses;

 

6. Muud:

EL Promotsioonimeede

 • Toetust ei taotletud huvi puudumise tõttu liikmesettevõtetelt

MAK – Teadmussiirde toetusmeede

 • Korraldati erinevaid koolitusi,konverentse, infopäevi (kvaliteedijuhi koolitus, siseaudiitori koolitus, sensoorse analüüsi koolitus, laboriteemaline koolitus, toiduainetööstuse tootearenduspäevad, HACCP verifitseerimisega seotud koolitus, ergonoomika koolitus , LEAN koolitus; Toiduainetööstuse Aastakonverents, Tasakaalustatud toitumise konverents – juuni 2017)

EAS Tootearenduse hange

•           Ühisturunduse koolitus (summas ca 8 000 EUR)

 

7. Liidu esindamine ja huvide kaitsmine rahvusvahelistes organisatsioonides

 • Suhtlemine teiste riikide vastavate liitudega (FoodDrinkEurope, Põhjamaade ja Baltikumi toiduliitude töögrupis osalemine)

8. Kutseõpe

 • Olustvere TMK nõukogu töös osalemine
 • Koostöö kutseõppeasutustega toidusektori tutvustamisel  
 • Kutsekoda – Põllumajanduse ja toidutööstuse nõukogu töö juhtimine; OSKA pilootprojektis kaasalöömine
 • Töö noortega kutse valikul: õpilastele tööstuste tutvustamine; koostöö kutsekoolidega, ülikoolidega, teadusasutustega